Novinky z judikatury a legislativyDne 14. 3. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 70/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.Dne 8. 3. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 68/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců.Dne 8. 3. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 67/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu.Dne 7. 3. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 66/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.Dne 28. 2. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 63/2019 Sb. vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny.Dne 21. 2. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 54/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů.Dne 21. 2. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 52/2019 Sb. sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2019–2021, 0,00 %.Dne 15. 2. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 50/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.Dne 15. 2. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 46/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.Dne 15. 2. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 45/2019 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti.Dne 15. 2. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 44/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.Dne 15. 2. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 42/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.Dne 15. 2. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 38/2019 Sb. zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní.Dne 14. 2. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 37/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů.Dne 14. 2. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 36/2019 Sb. nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011