Novinky z judikatury a legislativyDne 20. 4. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 66/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.Dne 18. 4. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 65/2018 Sb. sdělení, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory.Dne 18. 4. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 64/2018 Sb. vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování.Dne 18. 4. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 63/2018 Sb. nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky.Dne 12. 4. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 61/2018 Sb. vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů.Dne 12. 4. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 58/2018 Sb. vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin.Dne 4. 4. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 56/2018 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Dne 4. 4. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 53/2018 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.Dne 29. 3. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 48/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.Dne 29. 3. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 47/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů.Dne 23. 3. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 46/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů.Dne 23. 3. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 45/2018 Sb. vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.Dne 23. 3. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 44/2018 Sb. nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními.Dne 23. 3. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 43/2018 Sb. nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády.Dne 13. 3. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 42/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011