Novinky z judikatury a legislativyDnem 23. 3. 2023 své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 59/2023 Sb.Omezení doby nočního klidu musí být výjimečné a dostatečně konkretizované v obecně závazné vyhlášce obceDnem 23. 3. 2023 své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 58/2023 Sb.Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 53/2023 Sb.Dnem 1. 4. 2023 své účinnosti nabývá nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 65/2023 Sb.Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády č. 52/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů.Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 50/2023 Sb.Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 48/2023 Sb.Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 47/2023 Sb.Obec splní informační povinnost i pokud zveřejňovanou písemnost vyvěsí na web mimo sekci "Úřední deska"Podle generálního advokáta Szpunara jsou pravidla UEFA pro domácí hráče částečně neslučitelná s unijním právemDnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 46/2023 Sb.Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 45/2023 Sb.Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, ve znění nařízení vlády č. 207/2015 Sb. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 32/2023 Sb.Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 30/2023 Sb.Nejvyšší soud zrušil rozsudek ukládající Chlumci nad Cidlinou provádět úklid soukromé zahrady, kam padalo listí a další imise ze stromů z městského pozemku


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011