Novinky z judikatury a legislativyStěžovatel, který se narodil jako muž, necítí se ovšem ani mužem, ani ženou, nýbrž osobou „neutrálního“ pohlaví, se u správních orgánů a soudů domáhal změny rodného čísla na „neutrální“ či „ženskou“ podobu.Dnem 1. 7. 2022 své účinnosti nabývá nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti se zvýšenými bezpečnostními opatřeními v průběhu předsednictví České republiky v Radě EU. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 144/2022 Sb.Dnem 1. 7. 2022 (s výjimkou jednoho ze svých ustanovení) své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 142/2022 Sb.Dnem 1. 7. 2022 své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 129/2022 Sb.Dne 17. 6. 2022 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 156/2022 Sb. nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022.Dnem 1. 7. 2022 své účinnosti nabude vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 123/2022 Sb.Dnem 28. 6. 2022 své účinnosti nabude zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 130/2022 Sb.Dnem 11. 6. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 132/2022 Sb.Antidiskriminační směrnice se použije i na věkové omezení volitelnosti předsedy odborové organizace.Dne 9. 6. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 143/2022 Sb.Prodloužení doby provozu skládky odpadu není podstatnou změnou povoleníDne 1. 6. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 131/2022 Sb.Takový zákaz je legitimní např. u wellness hotelu nabízejícího klidné a tiché prostředí k relaxaci.Dne 31. 5. 2022 byla ve Sbírce zákonů publikována tři nařízení vlády přinášející úpravu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, respektive na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě.Dne 31. 5. 2022 byla ve Sbírce zákonů publikována dvě nařízení vlády přinášející zvýšení důchodů a příplatků k nim.Dne 29. 5. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2021 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva. Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna pod č. 118/2022 Sb.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011